Ochrona danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy szczegółowo o tym, jak postępujemy z Państwa danymi.

Nazwisko i dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych w przedsiębiorstwie
Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych dotyczy przetwarzania danych przez Casa Select GmbH, Hagenauer Str. 1, 65203 Wiesbaden ("administrator danych").

Z inspektorem ochrony danych w firmie Casa Select GmbH można się skontaktować pod powyższym adresem, Dział Ochrony Danych lub pod adresem datenschutz@casa-select.de.

Przechowywanie danych dostępowych w plikach dziennika serwera
Możesz odwiedzić naszą stronę bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. W tak zwanych plikach dziennika serwera zapisujemy jedynie dane dostępowe, takie jak nazwa żądanego pliku, data i godzina żądania, ilość przesłanych danych i dostawca żądający. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony oraz ulepszenia naszej oferty i nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat Twojej osoby.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu realizacji umów oraz przy zakładaniu konta klienta
Gromadzimy dane osobowe, gdy dobrowolnie nam je Państwo podają w ramach zamówienia, podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) lub podczas zakładania konta klienta. Jakie dane są zbierane, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy do realizacji umowy i obsługi Państwa zapytań. Podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, tzn. przekazują nam Państwo dane na podstawie stosunku umownego między Państwem a nami. Po zakończeniu realizacji umowy Państwa dane zostaną zablokowane do dalszego wykorzystywania i usunięte po upływie okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykraczającego poza to wykorzystywania danych, które jest dozwolone przez prawo i o którym poinformujemy Państwa poniżej. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości na opisany powyżej adres kontaktowy lub poprzez funkcję przewidzianą do tego celu w koncie klienta.

Przekazywanie danych w celu realizacji umowy
W celu realizacji umowy przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów. W celu zapewnienia, że towar zostanie dostarczony zgodnie z Państwa życzeniem i że wyrażą Państwo na to zgodę, przekazujemy Państwa adres e-mail i ewentualnie Państwa numer telefonu zleconej przez nas firmie logistycznej. Firma logistyczna skontaktuje się z Państwem przed dostawą, aby uzgodnić z Państwem szczegóły dostawy. Dane będą przekazywane wyłącznie w tym celu i zostaną usunięte po dokonaniu dostawy.

W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybierzesz w procesie składania zamówienia, przekażemy zebrane w tym celu dane płatnicze instytucji kredytowej, której zlecono dokonanie płatności, oraz ewentualnie dostawcom usług płatniczych, którym zlecono dokonanie płatności, lub wybranemu dostawcy usług płatniczych. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również sami gromadzą te dane, jeśli założą Państwo u nich konto. W takim przypadku należy podczas procesu zamawiania zarejestrować się u dostawcy usług płatniczych, podając swoje dane dostępu. W tym zakresie obowiązuje polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Wykorzystanie danych przy zapisie na newsletter e-mailowy
Jeśli zarejestrują się Państwo w naszym newsletterze, wykorzystamy wymagane w tym celu lub osobno podane przez Państwa dane, aby zgodnie z Państwa zgodą regularnie przesyłać Państwu nasz newsletter drogą elektroniczną. W celu zapewnienia, że przy wprowadzaniu adresu e-mail nie zostaną popełnione żadne błędy, stosujemy tzw. procedurę double opt-in: Po wpisaniu adresu e-mail w polu rejestracji, wyślemy link potwierdzający. Dopiero po kliknięciu na ten link potwierdzający Państwa adres e-mail zostanie dodany do naszej listy mailingowej. W tym momencie przetwarzanie Państwa elektronicznych danych kontaktowych odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa w każdej chwili i może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości na opisany powyżej adres kontaktowy lub poprzez link umieszczony w tym celu w newsletterze.

Wykorzystanie danych do reklamy e-mailowej bez rejestracji w newsletterze i prawo do sprzeciwu
Jeśli otrzymamy Państwa adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi i nie zgłoszą Państwo sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania Państwu drogą elektroniczną ofert na produkty podobne do tych, które już Państwo nabyli z naszej oferty. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do informowania Państwa o voucherach i terminach publikacji naszych katalogów oraz do składania życzeń z okazji urodzin. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu swojego adresu e-mail, wysyłając wiadomość na opisany powyżej adres kontaktowy lub za pośrednictwem linku umieszczonego w tym celu w e-mailu reklamowym, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych.

Wykorzystanie danych do celów reklamy pocztowej, badań satysfakcji i prawa do sprzeciwu
Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przechowywania Państwa imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz - o ile otrzymaliśmy od Państwa te dodatkowe informacje w ramach stosunku umownego - Państwa tytułu, stopnia naukowego, roku urodzenia oraz zawodu, branży lub nazwy przedsiębiorstwa w zestawieniach zbiorczych i wykorzystywania ich do własnych celów reklamowych, np. do przesyłania Państwu pocztą interesujących ofert i informacji o naszych produktach. Aby zapewnić, że otrzymują Państwo tylko te informacje promocyjne, które są dla Państwa interesujące, kategoryzujemy i dodajemy dalsze informacje do Państwa profilu klienta. W tym celu wykorzystywane są informacje statystyczne, jak również informacje o Tobie (np. podstawowe dane Twojego profilu klienta). Celem jest przesyłanie Państwu reklam, które są ukierunkowane wyłącznie na Państwa rzeczywiste lub postrzegane potrzeby, a więc nie zawracanie Państwu głowy bezużytecznymi reklamami.

Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania Państwa adresu e-mail jako przypomnienia o konieczności wystawienia oceny Państwa zamówienia za pomocą stosowanego przez nas systemu ocen. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na opisaną powyżej opcję kontaktu.

Od czasu do czasu przekazujemy Państwa pocztowe dane kontaktowe wybranym przez nas ze szczególną starannością partnerom umownym, aby również oni mogli informować Państwa o swoich produktach.
W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przechowywania i wykorzystywania Państwa danych do tych celów, wysyłając wiadomość na opisany powyżej adres kontaktowy.
W przypadku sprzeciwu dany adres kontaktowy zostanie zablokowany do dalszego przetwarzania danych w celach reklamowych. Zwracamy uwagę na to, że w wyjątkowych przypadkach materiały reklamowe mogą być przesyłane tymczasowo także po otrzymaniu Państwa sprzeciwu. Wynika to technicznie z koniecznego czasu realizacji reklamy i nie oznacza, że nie zrealizujemy Twojego sprzeciwu. Dziękujemy za zrozumienie.

Ocena kredytowa i scoring
O ile dokonujemy płatności zaliczkowych, przekazujemy Państwa dane (nazwisko, adres i ew. datę urodzenia) następującym przedsiębiorstwom w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, uzyskania informacji do oceny ryzyka braku płatności na podstawie procedur matematyczno-statystycznych z wykorzystaniem danych adresowych:

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss

Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG
Gasstraße 18
22761 Hamburg

CRIF Bürgel GmbH
Radkoferstraße 2
81373 München

Infoscore Consumer Data GmbH
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden

Podstawę prawną dla tych transferów stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Przekazywanie danych na podstawie tych przepisów może mieć miejsce wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do zabezpieczenia uzasadnionych interesów [jednej z wyżej wymienionych] spółek lub osób trzecich i nie przeważa nad interesami podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat ICD w rozumieniu art. 14 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (EU DSGVO) [spółki Infoscore Consumer Date GmbH], tj. informacje o celu działalności, celach przechowywania danych, odbiorcach danych, prawie do samoujawnienia, prawie do usunięcia lub sprostowania itp. można znaleźć pod następującym linkiem Link.

Jeśli dokonali już Państwo u nas zakupu, zapisane przez nas dane dotyczące Państwa mogą zostać uzupełnione o tzw. wartości punktowe. Scoring to proces tworzenia prognozy dotyczącej przyszłych zdarzeń na podstawie informacji i doświadczeń zebranych w przeszłości. Na podstawie zapisanych danych o Tobie, dokonywany jest przydział do statystycznych grup osób, które w przeszłości miały podobne wpisy. Podstawą zastosowanej procedury jest dobrze uzasadniona matematyczno-statystyczna metoda prognozowania prawdopodobieństwa ryzyka, która została wypróbowana i przetestowana w praktyce przez długi czas.

CRIF Bürgel GmbH
Zebrane w ramach tego stosunku umownego dane osobowe dotyczące zastosowania, wykonania i zakończenia tego stosunku handlowego, jak również dane dotyczące zachowania niezgodnego z umową lub oszustwa przekazujemy do CRIF Bürgel GmbH, Radkoferstraße 2, 81373 Monachium.

Podstawę prawną dla tych transferów stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. f) podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO). Przekazanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO może nastąpić tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich i nie przeważa nad interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Wymiana danych z CRIFBÜGEL służy również wypełnieniu ustawowych zobowiązań do przeprowadzania kontroli wiarygodności kredytowej klientów (§§ 505a i 506 niemieckiego kodeksu cywilnego).

CRIFBÜRGEL przetwarza otrzymane dane, a także wykorzystuje je do celów profilowania (scoringu), aby dostarczyć swoim partnerom umownym w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii, a także, w stosownych przypadkach, w innych państwach trzecich (o ile istnieje w odniesieniu do nich decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony) informacje dotyczące m.in. oceny zdolności kredytowej osób fizycznych. Dalsze informacje na temat działalności CRIFBÜRGEL można znaleźć w karcie informacyjnej CRIFBÜRGEL lub na stronie internetowej www.crifbuergel.de/en/privacy.

Wykorzystanie plików cookie
Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach używamy tzw. plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Wykorzystanie Google (Universal) Analytics do analizy stron internetowych
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody umożliwiające analizę korzystania z witryny przez użytkownika, takie jak tak zwane "cookies", pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika. Informacje generowane na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP jest skracany przed przekazaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.Ta strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody umożliwiające analizę korzystania z witryny przez użytkownika, takie jak tak zwane "cookies", pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika. Informacje generowane na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP jest skracany przed przekazaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Można zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z witryny (w tym Państwa adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki można kliknąć ten link, aby uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych na tej stronie w przyszłości. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie opt-out na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, musisz ponownie kliknąć na link.

Kierowanie na stronę
Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki targetowania realizowane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (DSGVO). Za pomocą stosowanych środków targetowania chcemy zapewnić, że na Państwa urządzeniach końcowych wyświetlane są tylko takie reklamy, które są ukierunkowane na Państwa rzeczywiste lub przypuszczalne zainteresowania. W Państwa interesie, jak również w naszym, jest nie zawracanie Państwu głowy reklamami, które Państwa nie interesują.

a) Targetowanie na podstawie badań
Nasza strona używa plików cookie do zbierania i analizowania informacji w celu optymalizacji reklam. Informacje te obejmują na przykład szczegóły dotyczące tego, którymi z naszych produktów byli Państwo zainteresowani. Gromadzenie i ocena danych odbywa się wyłącznie w formie pseudonimów i nie umożliwia nam identyfikacji użytkownika. W szczególności informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika. Na podstawie tych informacji możemy pokazać Państwu na naszej stronie oferty, które są specjalnie dostosowane do Państwa zainteresowań, ponieważ wynikają one z Państwa wcześniejszych zachowań.

b) Re-targeting
Korzystamy również z technologii re-targetingu od Criteo i google. Dzięki temu możemy uczynić naszą ofertę online bardziej interesującą i dopasowaną do Państwa potrzeb. W tym celu ustawiany jest plik cookie, za pomocą którego zbierane są dane o zainteresowaniach z wykorzystaniem pseudonimów. Informacje te są wykorzystywane do wyświetlania reklam związanych z zainteresowaniami, dotyczących naszych ofert na stronach internetowych naszych partnerów. Nie są zapisywane żadne bezpośrednie dane osobowe, a profile użytkowania nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika.

c) Podmioty powiązane
Współpracujemy z partnerami reklamowymi, aby oferta online na naszej stronie była dla Państwa jeszcze bardziej interesująca. W tym celu pliki cookie są również ustawiane przez naszych partnerów reklamowych, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę (tzw. pliki cookie stron trzecich). W plikach cookie naszych partnerów reklamowych zapisywane są również informacje przy użyciu pseudonimów o zachowaniu użytkownika i jego zainteresowaniach podczas odwiedzania naszej strony. W niektórych przypadkach zbierane są również informacje, które zostały uzyskane na innych stronach, zanim odwiedzili Państwo naszą stronę. W oparciu o te informacje, będą Ci wyświetlane reklamy związane z zainteresowaniami od naszych partnerów reklamowych. Żadne dane osobowe nie są przechowywane i żadne profile użytkowania nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika. Możesz zapobiec reklamie opartej na zainteresowaniach naszych partnerów reklamowych, wybierając odpowiednie ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce.

d) Opcja rezygnacji / sprzeciwu
Poza opisanymi metodami dezaktywacji, użytkownik może również generalnie zapobiec opisanym technologiom targetowania poprzez odpowiednie ustawienie plików cookie w swojej przeglądarce. Ponadto mają Państwo możliwość dezaktywacji reklam opartych na preferencjach za pomocą dostępnego tutaj menedżera preferencji.

Korzystanie z wtyczek Facebooka, Twittera i Instagrama
Na naszej stronie internetowej używane są tak zwane wtyczki społecznościowe ("wtyczki") sieci społecznościowej Facebook, serwisów mikroblogowych Twitter i Instagram. Usługi te są oferowane przez firmy Facebook Inc, Twitter Inc i Instagram LLC ("dostawcy").

Serwis Facebook jest prowadzony przez firmę Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").
Twitter jest obsługiwany przez Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter").
Instagram jest obsługiwany przez firmę Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").

Kiedy wchodzą Państwo na stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka, Twittera lub Instagrama. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez odpowiedniego dostawcę bezpośrednio do przeglądarki i integrowana ze stroną. Poprzez integrację wtyczek, dostawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka weszła na odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu lub nie są aktualnie zalogowani. Informacje te (łącznie z adresem IP) są przekazywane przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio na serwer odpowiedniego dostawcy w USA i tam zapisywane. Jeśli są Państwo zalogowani w jednym z serwisów, usługodawcy mogą bezpośrednio przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie do Państwa profilu na Facebooku, Twitterze lub Instagramie. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez kliknięcie przycisku "Lubię to", "+1", "Tweet" lub "Instagram", odpowiednie informacje są również przekazywane bezpośrednio na serwer dostawcy i tam zapisywane. Informacje te zostaną również opublikowane w sieci społecznościowej, na Twoim koncie na Twitterze lub Instagramie i wyświetlone tam Twoim kontaktom.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez oferentów, jak również prawa użytkownika w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawców.

Informacje o ochronie danych osobowych na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php
Informacje na temat ochrony danych z Twittera: https://twitter.com/privacy
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w serwisie Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Jeśli nie chcesz, aby Facebook, Twitter lub Instagram bezpośrednio przyporządkowywały dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Twojego profilu w danym serwisie, musisz wylogować się z danego serwisu przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Ładowanie wtyczek można również całkowicie uniemożliwić za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą blokera skryptów "NoScript" (https://noscript.net/).

Youtube Video Plugins
Treści pochodzące od osób trzecich są zintegrowane na tej stronie. Ta zawartość jest dostarczana przez Google Inc ("Dostawca").

Serwis Youtube jest obsługiwany przez firmę Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

W przypadku filmów z Youtube, które są osadzone na naszej stronie, aktywowane jest rozszerzone ustawienie ochrony danych. Oznacza to, że żadne informacje od odwiedzających stronę internetową nie są zbierane i przechowywane przez Youtube, chyba że odtwarzają oni film.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez oferentów, jak również Państwa prawa w tym zakresie oraz możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności, znajdą Państwo w polityce prywatności Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Prawo do informacji i inne prawa
Mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat zapisanych przez nas Państwa danych oraz, w razie potrzeby, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, a także w celu uzyskania informacji, korekty, zablokowania lub usunięcia danych, jak również cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o kontakt z naszym pracownikiem ds. ochrony danych:

a) Przegląd
Oprócz prawa do cofnięcia udzielonej nam zgody, w przypadku spełnienia odpowiednich wymogów prawnych, przysługują Państwu również następujące prawa:

  • Prawo dostępu do Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 15 GDPR; w szczególności mogą Państwo zażądać informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, pochodzenia Państwa danych, jeśli nie zostały one pobrane bezpośrednio od Państwa.
  • Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia danych zgodnie z art. 16 DSGVO.
  • Prawo do usunięcia Państwa danych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 17 GDPR, o ile nie będą przestrzegane ustawowe lub umowne okresy przechowywania lub inne zobowiązania prawne lub prawa do dalszego przechowywania.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z art. 18 DSGVO, o ile prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo jego usunięciu; administrator nie potrzebuje już danych, ale są one Państwu potrzebne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 DSGVO.
  • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 DSGVO, tj. prawo do przeniesienia wybranych danych przechowywanych przez nas na Państwa temat do wspólnego, nadającego się do odczytu maszynowego formatu lub do żądania przeniesienia ich do innego administratora danych.
  • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą Państwo skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo z centralą naszej firmy.

b) Prawo do sprzeciwu
Zgodnie z warunkami art. 21 ust. 1 DSGVO można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.

Powyższe ogólne prawo do sprzeciwu ma zastosowanie do wszystkich celów przetwarzania danych opisanych w niniejszej informacji o prywatności, które są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. W przeciwieństwie do szczególnego prawa do sprzeciwu skierowanego na przetwarzanie danych w celach reklamowych, zgodnie z GDPR jesteśmy zobowiązani do realizacji takiego ogólnego sprzeciwu tylko wtedy, gdy przedstawią nam Państwo powody o nadrzędnym znaczeniu (np. możliwe zagrożenie życia lub zdrowia). Ponadto użytkownik ma możliwość skontaktowania się z organem nadzorczym odpowiedzialnym za Casa Select GmbH, jak również z inspektorem ochrony danych.