Ogólne warunki handlowe

Ogólne Warunki Handlowe firmy Casa Select GmbH dotyczące sklepu pod adresem "www.pro-wino.pl" (Sklep Internetowy)

§ 1 Zakres obowiązywania

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych na wszystkich stronach internetowych publikowanych przez Casa Select GmbH Siedziba firmy Casa Select znajduje się pod adresem: Hagenauer Straße 1, 65203 WIESBADEN, Niemcy. Dyrektorami zarządzającymi są Stefan Woschek i Stefan Ostermaier. Niniejsze OWH regulują zasady i warunki umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Casa Select a klientem. Terminem "warunki" obejmuje się etapy zawierania i wykonywania umowy, jak również okres po jej zawarciu. Obowiązującymi OWH są te, które obowiązują na stronie internetowej w dniu zawarcia umowy. Klikając na "Zapoznałem się i akceptuję Ogólne Warunki Handlowe" podczas wypełniania zamówienia, KLIENT wyraża zgodę na ich stosowanie.

(2) Ogólne warunki sprzedaży mogą zostać zmienione w każdej chwili. Obowiązujące dla klienta są te, które istnieją w momencie zatwierdzenia zamówienia.

 

§ 2 Zamawianie i zawarcie umowy

(1) Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi zawierania umów online, umowa zostaje zawarta w momencie kliknięcia na przycisk umożliwiający potwierdzenie zamówienia, po zapoznaniu się ze szczegółami zamówienia, a w szczególności z jego całkowitą ceną, oraz po możliwości skorygowania ewentualnych błędów.

(2) Automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia pocztą elektroniczną zawiera w szczególności informacje dla konsumenta o jego prawie do odstąpienia od umowy, jak również o jej warunkach.

(3) Umowa pomiędzy Casa Select a Klientem dotycząca wybranych towarów znajdujących się w koszyku klienta jest ważna w momencie, gdy klient w pełni wypełni formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej i prześle go na stronę ostatecznego zamówienia poprzez kliknięcie pola "Kupuję" zgodnie z zasadą podwójnego kliknięcia (wiążąca oferta Klienta bez uszczerbku dla prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy).

(4) Ewentualne błędy popełnione w zamówieniu mogą być w każdej chwili poprawione przez klienta na końcowej stronie zamówienia i mogą być zmienione za pomocą funkcji zmiany oraz poprzez kliknięcie przycisku "Wstecz" w przeglądarce przed wysłaniem zamówienia. Casa Select będzie archiwizować elementy składające się na umowę oraz faktury na wiarygodnym i trwałym nośniku. Każdy Klient ma do nich prawo dostępu. Klient może zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży w każdym momencie, klikając na OWH na stronie głównej. Klient może wydrukować niniejsze Ogólne Warunki Handlowe klikając na przycisk "Drukuj" w przeglądarce internetowej lub zapisując odpowiednią stronę internetową lokalnie.

(5) Umowy zawierane są wyłącznie z Casa Select.

(6) Językiem umowy jest język polski.

 

§ 3 Ceny / Warunki płatności

(1) Obowiązują wyłącznie ceny podane w momencie składania zamówienia. Ceny podane są w złotówkach, zawierają wszystkie podatki, tzn. zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce, ale nie zawierają kosztów wysyłki, które są podane w oddzielnej pozycji w momencie składania zamówienia. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta jest wskazana na stronie potwierdzenia zamówienia.

(2) Dodatkowo do podanych cen Casa Select dolicza koszty wysyłki, które obejmują koszty opakowania, obsługi i nadania. W przypadku wysyłki na terenie Polski obowiązują następujące warunki: zryczałtowana opłata za przesyłkę dla przedmiotów nie oznaczonych specjalnie wynosi 50 zł. Od wartości zamówienia 2500 zł. dostawy na terenie Polski są zwolnione z kosztów wysyłki. W przypadku oddzielnie oznaczonych artykułów, które ze względu na swoją objętość lub wagę dostarczane są przez spedytora (artykuły spedycyjne), do zwykłych krajowych zryczałtowanych kosztów wysyłki dolicza się dopłatę w wysokości 370 zł. W przypadku pilnych przesyłek oferowana jest usługa ekspresowej dostawy za dopłatą 50 zł.. W przypadku przesyłek zagranicznych obowiązują inne warunki: zryczałtowana stawka za wysyłkę zagraniczną dla przedmiotów nie oznaczonych specjalnie wynosi 90 zł.. W przypadku oddzielnie oznaczonych artykułów, które ze względu na swoją objętość lub wagę dostarczane są za granicę przez spedytora (artykuły spedycyjne), należy dopłacić 370 zł. do zwyczajowej stawki ryczałtowej za koszty wysyłki zagranicznej. W ramach zamówienia w sklepie internetowym nie są możliwe przesyłki za pobraniem oraz przesyłki ekspresowe za granicę.

(3) Cena zakupu jest obowiązująca dla każdego klienta w momencie przyjęcia zlecenia. Klient może zapłacić kartą kredytową z góry lub poprzez Paypal.

(4) W przypadku spółek branżowych nie ma zniżki za przedterminową płatność, a każda kwota niezapłacona w terminie płatności podlega karom za zwłokę, bez uprzedniego powiadomienia, według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego z ostatniej operacji refinansowania powiększonej o 10 punktów procentowych. Ponadto, każde opóźnienie w płatności stanowi podstawę, dla każdej niezapłaconej faktury, do stałego odszkodowania za koszty windykacji bez uszczerbku dla jakiejkolwiek dodatkowej rekompensaty.

 

§ 4 Dostawa, dostawa łączna, zastrzeżenie prawa własności

(1) Jeśli nie ustalono inaczej, dostawa będzie realizowana z fabryk Casa Select lub od jednego z jej dostawców na adres wskazany przez klienta.

(2) Naszym celem jest wysłanie zamówionego towaru w możliwie najkrótszym czasie po wpłynięciu i zatwierdzeniu zamówienia. Termin dostawy jest podawany do wiadomości Konsumenta przed zatwierdzeniem zamówienia.

W przypadku opóźnienia w wysyłce, do konsumenta zostanie wysłany e-mail informacyjny i zaproponowany nowy termin.

Jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 7 dni z przyczyn innych niż wystąpienie zjawisk o charakterze siły wyższej, konsument będzie miał możliwość anulowania zamówienia poprzez wysłanie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru do działu obsługi klienta Casa Select na adres: Casa Select GmbH, Logistikzentrum, Richard-Klinger-Str. 11, 65510 Idstein, Niemcy, w terminie 60 dni roboczych od pierwotnie planowanej daty dostawy. Zwrotowi podlegają kwoty zapłacone przez Konsumenta za zamówienie oraz koszty przesyłki .

(3) Casa Select zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw częściowych, jeśli Klient wyrazi na to zgodę. W takim przypadku Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

(4) Usuwanie materiału opakowaniowego może być przeprowadzane przez zakłady utylizacji odpadów. Więcej informacji udzielimy Państwu na życzenie.

(5) Klient zobowiązany jest przed podpisaniem dowodu dostawy sprawdzić stan widoczny opakowania (opakowań), sprawdzić stan towaru wewnątrz opakowania (opakowań), sprawdzić zgodność towaru z dowodem dostawy z jednej strony i zamówionym towarem z drugiej. Klient jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych kontroli w celu oceny zgodności towaru w momencie dostawy. W przypadku nieprawidłowości, Klient musi zgłosić niezbędne zastrzeżenia, szczegółowe, czytelne i jak najbardziej precyzyjne (pęknięcie, uszkodzenie, niezgodność: błąd w towarze, inny kolor i/lub wymiary, brakujące elementy itp.) najpóźniej w ciągu trzech dni od daty otrzymania lub odbioru towaru. Wszelkie reklamacje złożone po tym terminie zostaną odrzucone, a towar będzie uważany za przyjęty bez zastrzeżeń.

(6) Towar pozostaje wyłączną własnością Casa Select do momentu całkowitej zapłaty. Własność nie przechodzi na Klienta do momentu otrzymania wszystkich płatności związanych z relacjami biznesowymi.

 

§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu trzydziestu dni. W przypadku umowy dotyczącej kilku towarów zamówionych przez konsumenta w jednym zamówieniu i jeżeli towary te są dostarczane osobno: gdy Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Casa Select GmbH, Hagenauer Str. 1, 65203 Wiesbaden, Niemcy, Telefon: 022 5244291, e-mail: info@pro-wino.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby okres odstąpienia od umowy był przestrzegany, wystarczy, że prześlą Państwo informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego okresu.

Skutki wycofania się z umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo sposób dostawy inny niż tańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez nas) bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu dokonamy przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użyliście Państwo do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzicie się Państwo na inną metodę; w każdym przypadku nie zostaniecie Państwo obciążeni kosztami zwrotu. Możemy odroczyć zwrot pieniędzy do czasu otrzymania przez nas towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu wysyłki towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy zwrócić do nas lub do Casa Select GmbH, E. Schmitz Logistics GmbH, Richard-Klinger-Str. 11, 65510 Idstein, Niemcy bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uważa się za dotrzymany, jeśli zwrócą Państwo towar przed upływem czternastodniowego terminu. Ponosimy koszty zwrotu towaru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(Proszę wypełnić i odesłać ten formularz tylko wtedy, gdy chcą Państwo odstąpić od umowy)

Na adres: Casa Select GmbH, Hagenauer Str. 1, 65203 Wiesbaden / Niemcy, tel.: 022 5244291 lub e-mail: info@pro-wino.pl:

- Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/usług (*)
- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
- Nazwa konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli niniejszy formularz jest zgłoszony w formie papierowej)
- Data

_______________
(*) Niepotrzebne skreślić.

5.1 5 Casa Select miesięczne prawo do odstąpienia od umowy
Przy zakupie w Casa Select, oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, klient ma prawo do zwrotu towaru przez okres 5 miesięcy. Konsumenci mają 5 miesięcy na zwrot towaru bez podania przyczyny. Wskazany okres rozpoczyna się po otrzymaniu towaru przez Konsumenta. W każdym przypadku koszty zwrotu towaru są ponoszone przez nas i na nasze ryzyko. Zwrot musi być zaadresowany na adres
Casa Select GmbH
Centrum logistyczne
Richard-Klinger-Str. 11
65510 Idstein / Niemcy
Telefon: 022 5244291
E-Mail: info@pro-wino.pl

5.1.1 Konsekwencje wycofania się z umowy
W przypadku ważnego odstąpienia od umowy są Państwo zobowiązani do zapłaty odszkodowania za utratę wartości w związku z pogorszeniem towaru (oraz za uzyskane korzyści, uszkodzone oryginalne opakowanie lub brak oryginalnego opakowania) tylko wtedy, gdy korzyści lub pogorszenie towaru wynikają z obchodzenia się z towarem w sposób wykraczający poza sprawdzenie jego właściwości i funkcjonalności. Jeśli nadal nie są Państwo pewni, czy zatrzymać towar, należy traktować go z należytą starannością, tak jakby znajdował się w sklepie. Casa Select zobowiązuje się do zwrotu płatności Konsumentowi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

5.1.2 Wskazówki dotyczące procesu zwrotu towarów
Towary zwracane przez Konsumentów w ramach prawa do odstąpienia od umowy i/lub w przypadku dostawy niezgodnej z umową lub przez Profesjonalistę w przypadku dostawy niezgodnej z umową muszą być w idealnym stanie, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i elementami opakowania. W razie potrzeby klienci muszą stosować opakowania ochronne. Jeżeli Klient nie posiada już oryginalnego opakowania, powinien zadbać o to, aby towar był wystarczająco zabezpieczony przed uszkodzeniami transportowymi za pomocą odpowiedniego opakowania.

5.2 Wykluczenie / anulowanie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje między innymi w przypadku dostawy towaru, który jest indywidualnie wyprodukowany lub zmieniony pod zyczenie klienta lub, który jest wyraźnie dostosowany do osobistych potrzeb konsumenta. Wygasa także w przypadku umów dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku produktów w większych ilościach, które zostały specjalnie zakupione, indywidualnie wyprodukowanych regałów na wino i innych produktów, np. spersonalizowanych skrzynek na wino, witryn na wino Cavispace, witryn szklanych Vitrus, klimatyzowanych ściennych regałów na wino, klimatyzatorów do wina oraz specjalnie zakupionych i skonfigurowanych chłodziarek do wina.

 

§ 6 Gwarancja

(1) Prawny okres gwarancji dla wszystkich artykułów wynosi 2 lata. Dla wielu artykułów obowiązuje dodatkowa gwarancja producenta.

(2) Poniższe warunki, które określają zasady i warunki naszego odszkodowania gwarancyjnego, nie mają wpływu na zobowiązania gwarancyjne wynikające z umowy sprzedaży z konsumentem.

Nasze produkty są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Dlatego oferujemy 10-letnie przedłużenie gwarancji na wszystkie nasze regały na wino. Ta specjalna gwarancja daje Państwu bezpieczeństwo nawet po upływie ustawowego okresu gwarancji. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i wykonawcze. Jeśli skorzystacie Państwo z przysługującego Państwu prawa do gwarancji, dokonamy naprawy, wyślemy nowy produkt lub zwrócimy Państwu cenę produktu. Rozszerzona gwarancja nie obejmuje produktów lub części spowodowanych normalnym zużyciem, nieprawidłową instalacją i montażem, niewłaściwym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania i montażu lub poniższych instrukcji bezpieczeństwa. Świadczenia gwarancyjne nie przedłużają ani nie odnawiają okresu gwarancji na półkę lub części zamienne.

Nasze warunki gwarancji obowiązują od daty dostawy produktu.

Dowód zakupu (faktura) jest integralną częścią gwarancji.

W przypadku skorzystania z gwarancji, prosimy o zgłoszenie reklamacji i przesłanie kopii oryginalnej faktury oraz towaru na następujący adres

Casa Select GmbH
Centrum logistyczne
Richard-Klinger-Str. 11
D-65510 Idstein / Niemcy

(3) Nawet po upływie terminu ważności towaru, nasz zespół serwisowy z przyjemnością pomoże Państwu w znalezieniu szybkiego rozwiązania dla wszelkich napraw, które mogą być konieczne.

 

§ 7 Zobowiązanie do zapłaty

Za wyjątkiem utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała, Casa Select ponosi odpowiedzialność, poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa, jedynie w przypadku, gdy wyrządzona szkoda wynika z umyślnego działania, rażącego niedbalstwa lub świadomego naruszenia podstawowych zobowiązań umownych przez Casa Select lub osoby przez nią upoważnione; odpowiedzialność za podstępne zatajenie wady towaru, za wyłączną rękojmię i za szkody na osobie pozostaje nienaruszona. O ile Casa Select naruszy w sposób niedbały obowiązek umowny, obowiązek naprawienia szkody majątkowej jest zazwyczaj ograniczony do przewidywalnej szkody bezpośredniej.

 

§ 8 Ochrona danych

Zebrane informacje przeznaczone są wyłącznie dla Casa Select i jej usługodawców w celu prawidłowej realizacji zamówienia i usług dostawy oraz wszelkich innych usług zakupionych na stronie intermetowej.

Szczegóły naszej polityki prywatności oraz warunki, na jakich Casa Select gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej www.pro-wino.pl znajdują się w naszych postanowieniach dotyczących ochrony danych osobowych.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania, poprawiania i usuwania. Mają Państwo również prawo do sprzeciwu, z uzasadnionych powodów, wobec komputerowego przetwarzania Państwa danych. W tym celu należy przesłać pismo określające żądanie do administratora danych na następujący adres

Casa Select GmbH
Hagenauer Strasse 1
D - 65203 Wiesbaden / Niemcy

 

§ 9 Unieważnienie częściowe

Jeżeli jedno z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest lub stanie się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy. W miejsce nieważnego postanowienia stosuje się obowiązujące przepisy prawne

 

§ 10 Prawo obowiązujące i sądownictwo

(1) Obowiązuje prawo niemieckie zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, z zastrzeżeniem przepisów porządku publicznego, które mogą mieć zastosowanie do Państwa, np. ze względu na Państwa narodowość lub miejsce zamieszkania.

(2) W przypadku sporów dotyczących umów zawartych z Profesjonalistami, właściwymi sądami są sądy znajdujące się w Wiesbaden lub w pobliżu, pod warunkiem, że Casa Select ma prawo do wszczęcia postępowania sądowego w miejscu siedziby lub filii Profesjonalisty.

Konsument wnoszący powództwo przeciwko Casa Select będzie miał możliwość wniesienia go zarówno przed sąd niemiecki (siedziba Casa Select) jak i przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta. W przypadku wytoczenia przez Casa Select powództwa przeciwko Konsumentowi, sądem właściwym do jego rozpoznania może być wyłącznie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta.

 

§ 11 Platforma Komisji Europejskiej służąca alternatywnemu rozstrzyganiu sporów

Komisja Europejska oferuje platformę alternatywnego rozwiązywania sporów od 15 lutego 2016 r. Konsumenci powinni mieć możliwość uzyskania zadośćuczynienia za spory dotyczące zakupów przez Internet, zanim trafią do sądu.

Platformę można znaleźć pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wszelkie spory wynikające z naszej umowy staramy się rozwiązywać w sposób ugodowy. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Dlatego nie proponujemy udziału w takiej procedurze.

Casa Select GmbH
Hagenauer Straße 1
D - 65203 Wiesbaden
E-Mail: info@pro-wino.pl


Stoisko: Styczeń 2022